Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Bărbulețu, pentru perioada 2021-2027

SCOP

Comuna Bărbulețu 2027 va fi pentru locuitorii săi o comună modernă, cu o infrastructură adecvată și cu o administrație publică orientată către nevoile cetățenilor, cu un mediu economic și social competitiv și dinamic, un loc mai atractiv pentru a locui, lucra și investi.
Strategia de dezvoltare pune bazele pentru creșterea susținută și dezvoltarea economică, subliniază oportunitățile și provocările unui comune europene și oferă linii directoare pentru dezvoltarea tuturor sectoarelor existente în cadrul comunității noastre.
Strategia de dezvoltare durabila se realizează pentru cetățeni si cu participarea cetățenilor. Aceasta are la baza o viziune de lunga durata si integrează prioritățile economice sociale si de mediu ale comunității, fundamentata pe capacitatea și resursele locale si tine seama de interdependentele între provocările locale, naționale și globale.

VIZIUNE

Viziunea privind dezvoltarea economico-socială a comunei Bărbulețu este:
“Comuna Bărbulețu 2027 va fi o comună cu o infrastructură modernă, accesibilă și competitivă, o destinație turistică atractivă, un comuna cu o comunitate de afaceri dinamică și implicată, cu autorități locale responsabile și deschise și cu o comunitate urbană activă, cu un nivel ridicat al calității vieții. Bărbulețu 2027 va fi un loc plăcut în care să trăiești, să lucrezi și să investești”.
Strategia de dezvoltare economico-socială a comunei Bărbulețu își propune să valorifice potențialul, oportunitățile și realele disponibilități pentru dezvoltare, inclusiv crearea unui mediu de afaceri stimulativ și competitiv, menit a atrage investiții private importante din țară și străinătate.
Planificarea strategica reprezintă unul din instrumentele pe care comunitățile locale îl pot utiliza pentru a avea certitudinea ca politicile si programele prognozate corespund așteptărilor cetățenilor și necesitaților de dezvoltare durabilă.
Printre obiectivele propuse, se pot menționa: importanta formarii unei deprinderi a participării publice, stimularea capacitații de adaptare a cetățenilor la cultura schimbării, transformarea Comunei Bărbulețu într-un punct de referință pentru alte comune si, nu în ultimul rând, utilizarea eficienta și concentrată a tuturor resurselor locale, corelata cu atragerea și utilizarea rațională a fondurilor de finanțare publice și private, interne si internaționale.

MISIUNEA

Misiunea Primăriei comunei Bărbulețu este de a fi permanent în slujba nevoilor comunității locale pentru a le rezolva într-o manieră legală, transparentă, echitabilă, competentă și eficientă, asigurând astfel prosperitatea locuitorilor comunei prin furnizarea de servicii la un înalt standard de calitate în context național și internațional.

PRINCIPII SI VALORI

Strategia noastră privind dezvoltarea viitoare a comunei se bazează pe principii și valori specifice în realizarea cărora suntem implicați. Credem cu tărie că autoritatea locală trebuie să respecte bazele fundamentale ale societății, pe care le împărtășim nu doar cetățenilor, dar le aplicăm și în cadrul relațiilor noastre.

PRINCIPIILE noastre constituie baza abordării strategice în tot ceea ce facem pentru a ne atinge scopurile.
Principiul unui context sustenabil
Promovăm ideea unei dezvoltări sustenabile, în cadrul căreia mediul natural, dezvoltarea economică și viața socială apar dependente reciproc, interacțiunea lor contribuind la menținerea și la creșterea calității vieții oamenilor și a mediului lor natural.
Sprijinim protecția mediului ca disciplină educațională, capabilă să ușureze procesul de înțelegere, de către oameni, a conceptului de “mediu protejat”. Scopul final este de a ajuta tinerii să-și dezvolte considerația față de mediu și dorința de a acționa în mod responsabil asupra acestuia și față de ceilalți.
Încurajăm educația privind protecția mediului nu doar prin asimilarea unor cunoștințe conceptuale și abilități pentru monitorizarea și măsurarea calității mediului, ci și prin dezvoltarea valorilor, atitudinilor și abilităților care vor motiva și încuraja munca oamenilor, atât individuală cât și în grup, ajutând la promovarea sustenabilității mediului nostru natural și social.
Principiul accesibilității
Accesul oamenilor la mediul ambiant reprezintă cheia spre o veritabilă integrare în societate și spre o egalitate de oportunități. Accesibilitatea este o condiție esențială pentru o calitate ridicată a vieții, deosebit de importantă pentru ca persoanele cu dizabilități să poată participa la activitățile din cadrul societății. Datoria noastră este aceea de a furniza servicii integrate accesibile, astfel încât toți cetățenii să le poată folosi independent, sigur și cu demnitate.
Principiul comunicării
Recunoaștem nevoia implicării cetățenilor și multitudinea de resurse și informații utile pe care ei le dețin. Este important să sporească gradul de înțelegere a nevoilor, ideilor și valorilor cetățenilor la nivelul comunei, astfel încât acestea să se poată utiliza în fundamentarea unor decizii mai bune. Comuna trebuie să identifice, să creeze și să bugeteze resursele adecvate, care să antreneze cetățenii și grupurile de cetățeni, oferindu-le posibilitatea de a deveni parte integrantă în procesul de luare a deciziilor cu privire la comuna. Multe dintre succesele comunei au prins contur datorită calității eforturilor sale de a intensifica procesul de comunicare în societate. Astfel, urmăm o abordare proactivă care să dezvolte o comunicare eficientă în ambele sensuri.
Principiul profesionalismului
Înțelegem faptul că activitatea în serviciul cetățeanului reprezintă un privilegiu, o oportunitate, o datorie și o obligație. Ne dorim ca oamenii să aibă încredere în instituțiile publice; vrem ca aceștia să se mândrească cu profesiile lor. Pentru a asigura și păstra această mândrie, ne-am impus standarde înalte. Acest lucru înseamnă că asemenea competențe de bază cum ar fi managementul financiar, managementul resurselor umane, managementul informației și al comunicațiilor, dezvoltarea abilităților de conducere, dezvoltarea profesională și furnizarea de servicii, ar trebui dezvoltate în toate departamentele și în toate agențiile, la toate nivelurile. Credem că profesionalismul este exprimat atât prin managementul schimbării cât și prin utilizarea unor tehnici esențiale pentru un management public eficient. Cu această cerință esențială asigurată, răspunderea noastră crește, probitatea financiară este garantată, iar valorile și etica se dezvoltă.
Principiul transparenței
Sprijinim cu tărie dezvoltarea durabilă, relațiile strânse cu comunitatea, transparența tuturor procedurilor de consiliu fiind o condiție esențială în acest sens. Suntem foarte implicați în a realiza proiecte publice transparente și în a păstra dreptul cetățenilor de a participa la întâlniri și de a avea acces la înregistrări publice. De asemenea, îndemnăm oficialitățile publice să relateze conflictele de interese și să dezvăluie interesele financiare, să încurajeze oferirea de recompense pentru toți cei care sunt dispuși să ofere informații cu privire la aceste aspecte. Determinarea noastră de a avea o administrație publică lipsită de corupție este și va rămâne fermă.

 1. Bărbulețu – o comună cu o infrastructură modernă, accesibil și competitiv
 2. La orizontul anului 2027, comuna Bărbulețu va beneficia de drumuri de acces și străzi urbane modernizate, de trasee pentru biciclete si pietoni, cu locuri de parcare amenajate, spații verzi și urbane moderne și sigure. Comuna Bărbulețu va fi un loc in care rețeaua de drumuri aparținătoare va fi una modernizată, cetățenii vor beneficia de alimentare cu apă, precum și iluminat public modern, fiind asigurată racordarea la energie termică în majoritatea zonelor comunei, din diferite surse, inclusiv din energii regenerabile, ca bază a apropierii condițiilor de viață de standardele europene.
 3. Bărbulețu – destinație turistică atractivă
 4. La nivelul anului 2027, comuna Bărbulețu va avea o ofertă turistică diversificată, bazată pe o infrastructură turistică și culturală modernă, un parc de agrement, unități de cazare diversificate. Calendarul de evenimente culturale organizate în localitate va fi unul diversificat, care împreună cu oferta de produse turistice vor fi promovate intensiv. Comuna va putea oferi servicii de calitate turiștilor de toate vârstele români, dar și străini, interesați de turism cultural, monahal și de agrement, servicii care respectă, conservă și valorifică resursele locale (tradițiile zonei, monumentele, siturile arheologice, rezervațiile și resursele naturale), servicii dezvoltate prin colaborare între toți agenții interesați, autorități publice, dar și agenți economici.
 5. Bărbulețu – o comună cu o comunitate de afaceri dinamică și implicată
 6. La nivelul anul 2027 comuna Bărbulețu va fi o comuna cu o economie dinamica si competitiva, bazata pe dezvoltarea afacerilor antreprenorilor locali. Se va susține o infrastructură turistica moderna care sa valorifice resursele locale. Comunitatea economica va avea o pondere mare în producție și servicii (producători locali), prin resurse umane a căror pregătire și specializare este valorificată și corespunde ofertei de pe piață muncii locale, într-un mediu de afaceri flexibil, reprezentativ și bine structurat, cu reglementări legislative care stimulează dezvoltarea, în beneficiul ambelor sectoare public și privat, contribuind în cadrul parteneriatelor public – privat la dezvoltarea locală, iar în cadrul structurilor asociative profesionale și sectoriale, la o foarte bună reprezentare a intereselor specifice domeniilor în care activează. Producătorii locali tradiționali si nu numai vor putea sa-si promoveze și comercializeze produsele, beneficiind de o piață modernizată si de crearea unui centru cu facilități de colectare, depozitare, ambalare, procesare primara si marketing a legumelor și fructelor.
 7. Bărbulețu – o comună cu o administrație locală responsabilă și orientată către nevoile cetățenilor
 8. Comuna Bărbulețu va oferi cetățenilor săi la orizontul anului 2027 servicii semnificativ îmbunătățite, cu un personal corespunzător calificat si responsabil și condiții de lucru îmbunătățite semnificativ. Dezvoltarea comunei se va face într-o manieră de abordare strategica, pe baza unei planificări, cu tine și priorități precise si concrete. Planificarea dezvoltării locale, așa ca pretutindeni în lumea civilizată, este un proces transparent, care va implica asumarea sa de întreaga comunitate.
 9. Bărbulețu – o comuna cu o comunitate activă și cu un nivel ridicat al calității vieții
 10. La nivelul anului 2027 in comunal Bărbulețu dezechilibrele teritoriale vor fi atenuate printr-o rețea eficientă de servicii sociale, educație și formare profesională, care răspunde nevoilor pieței în continuă dezvoltare, asigurându-se oportunități egale de participare pentru toata comunitatea, locuitorii vor beneficia de un stil de viață sănătos, atât ei cât și vizitatorii având acces la servicii medicale preventive, curative și de recuperare de calitate și la o viață culturală bogată și captivantă, care promovează patrimoniul cultural existent, tradiția și creativitatea.

Analiza factorilor interni și externi care influențează dezvoltarea locală, au permis elaborarea direcțiilor strategice de intervenție pentru dezvoltarea comunei Bărbulețu:

 • Direcția 1 – Dezvoltare urbană durabilă integrată
 • Direcția 2 – Dezvoltarea infrastructurii locale
 • Direcția 3 – Sprijinirea unei economii competitive și a dezvoltării locale
 • Direcția 4 – Îmbunătățirea infrastructurii energetice în comuna Bărbulețu
 • Direcția 5 – Dezvoltare durabila a turismului local
 • Direcția 6 – Îmbunătățirea condițiilor de mediu la nivel local și regional
 • Direcția 7 – Dezvoltarea infrastructurii în vederea promovării incluziunii sociale și a reducerii gradului de sărăcie în comuna Bărbulețu
 • Direcția 8 – Asigurarea unei bune guvernante la nivel local.

Pentru fiecare direcție de dezvoltare au fost stabilite obiective și măsuri necesare pentru atingerea acestora.

Obiectiv operațional 1.1 – Creșterea gradului de mobilitate în interiorul comunei

Măsuri:

1. reabilitarea și modernizarea rețelei de străzi, inclusiv pasaje, parcări, alei pietonale, piste de biciclete, spatii pentru persoane cu dizabilități;

Proiecte:

 • reabilitarea, modernizarea, extinderea străzilor;
 • consolidări, terasamente, refacere si reabilitare drumuri de acces afectate de calamități naturale;
 • reabilitarea podurilor, podețelor, punților pietonale;
 • amenajarea de piste pentru biciclete;
 • reparații trotuare și accese pietonale, inclusiv pentru persoane cu dizabilități;

2. marcarea si dotarea străzilor, amenajarea și sistematizarea intersecțiilor;

Proiecte:

 • semnalizarea adecvată a intersecțiilor și trecerilor de pietoni;
 • introducerea panourilor informative privind date de utilizare generală;

3. crearea si modernizarea spatiilor de parcare;

Proiecte:

 • amenajarea de parcări în locurile în care acestea lipsesc și sunt necesare;
 • reabilitarea/modernizarea parcărilor existente, inclusiv lărgirea acestora;

Proiecte:

 • modernizarea stațiilor de transport din comună;
 • crearea unor stații de transport;
 • asigurarea accesibilității în stațiile și mijloacele de transport in comun pentru persoanele cu dizabilități;
 • furnizarea de informații în stațiile și mijloacele de transport în comun privind alternativele și legăturile cu alte linii de transport; dezvoltarea de sisteme inteligente de monitorizare a traficului;
 • Proiecte:
 • achiziționarea, montarea camerelor de monitorizare a traficului urban;

4. dezvoltarea de soluții alternative pentru transportul public, prietenoase mediului;

Proiecte:

 • realizarea pistelor pentru bicicliști, inclusiv spații de parcare publice pentru biciclete;

5. derularea de campanii de informare și promovare privind mobilitatea urbană;

Proiecte:

 • derularea de campanii de informare privind importanța utilizării mijloacelor de transport ecologice;

 

Obiectivul operațional 1.2 – Stimularea atractivității și economiei locale prin creșterea accesului la infrastructura TIC de calitate

Măsuri:

1. extinderea infrastructurii de broadband;

Proiecte:

 • crearea/extinderea rețelei de internet tip broadband, în special in zonele rurale și comunitățile izolate;

2. dezvoltarea TIC prin crearea si dezvoltarea de produse și servicii tip e-“servicii”;

Proiecte:

 • dezvoltarea de soluții TIC pentru servicii de sănătate online (e-sănătate) care sa permită furnizarea de/accesul la informații in domeniul medical, atât a locuitorilor comunei (cu privire la medicii din localitate, programul acestora, tipul consultațiilor efectuate), cât și a medicilor;
 • dezvoltarea de soluții TIC pentru servicii de educație online (e-educație) care sa permită atât promovarea ofertei de formare, derularea efectiva a programelor de formare profesionala, oferirea de informații publicului in domeniul educațional, cat si de a facilita interacțiunea intre furnizorii de instruire si persoanele interesate;
 • dezvoltare de soluții TIC pentru serviciile administrației publice locale (e-administrație), cu rol de a oferi informații de interes public, platforme pentru plata taxelor si impozitelor locale, de a facilita interacțiunea intre administrația publica locala / serviciile deconcentrate și cetățeni;
 • crearea de pagini de internet, blog-uri pentru a facilita interacțiunea, pe teme de interes public;

 

Obiectivul operațional 1.3 – Stimularea atractivității prin utilizarea resurselor culturale ale comunei

Măsuri:

1. Îmbunătățirea managementului in domeniul cultural

Proiecte:

 • Crearea/reabilitarea/modernizarea/extinderea și dotarea (inclusiv cu echipamente IT), căminelor culturale, bibliotecilor,
 • Realizarea unui Centru cultural multifuncțional în centrul localității;

Pentru vizualizarea detaliată a direcțiilor strategice vă rugăm să consultați Strategia de dezvoltare locala a comunei Bărbulețu 2021 -2027

Sari la conținut