Primaria comunei Bărbulețu organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de contabil

0
1392

ROMANIA JUDETUL DAMBOVITA | PRIMARIA COMUNEI Bărbulețu | Nr.2212113.05.2016

A N U N Ţ

Primaria comunei Bărbulețu , județul Dambovița ,

CUI 4449402 , tel/fax 0245/240933 ,

e-mail : primaria_barbuletu@yahoo.com ,

organizeaza, in conformitate cu prevederile Legii nr. l88/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. nr.611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, concurs pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante:

I. CONSILIER, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL ASISTENT – Compartimentul
Financiar Contabil , din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Bărbulețu :

Condiții de participare la concurs:

– condițiile generale prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor
publici (r2), cu modificarile si completarile ulterioare;

– studii universitare de licența absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata,
absolvite cu diploma de licența sau echivalentul in domeniul stiintelor economice;

– vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: 1 an

Probele stabilite pentru concurs sunt: selectia dosarelor de înscriere, proba scrisa si interviul.

Conditii de desfasurare a concursului:

Data pîna la care se pot depune dosarele de inscriere – in termen de 20 de zile de la data publicarii
anuntului in Monitorul oficial al Romaniei, partea a III-a ( pana pe 02.06.2016)

Data, ora si locul organizarii probei scrise: 14.06.2016, ora 10,00 la sediul Primăriei Bărbulețu:
lnterviul va avea loc in data de 16.06.2016 , ora 10,00 la sediul Primăriei Bărbulețu,
In vederea participarii la concurs, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a , candidatii depun dosarul de concurs care va contine in mod obligatoriu :
a) formularul de inscriere,
b) copia actului de identitate,
c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari,
d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si dupa
caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice,
e) cazierul judiciar,
f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
g) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste ca nu a desfasurat activitati de politie
politica.

Bibliografia este anexata prezentului anunt.

PRIMAR                                  SECRETAR

jr. Alexe Marian                 jr. Bucur Anamaria

anunt

bibliografie

Aprobat Primar

Marian Alexe

BIBLIOGRAFIE consilier, clasa I, gradul profesional asistent Contabil, Financiar

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata in anul 2007,
cu modificarile si completarile ulterioare;

2. Legea nt.7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata in anul 2007;

3. Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata in anul 2007,cu
modificarile si completarile ulterioare;

4. Legea contabilitatii nr, 82/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 5, Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare;

6. Ordinul nr. 1192/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamenteior bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;

7. Ordinul ministrului finantelor publice nr, 1917/2005 pentru aprobarea normelor
metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, cu
modificarile si completarile ulterioare – Planul de conturi pentru institutii publice si
instructiuni de aplicare a acestuia,

8. Ordin nr.1.235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor ordonantei de urgenta a Guvernului nr.14612002 privind formarea si
utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobata cu modificari prin
Legea nr.20112003, cu modificarile si completarile ulierioare;

9. Hotararea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de
cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din
fonduri publice, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare;

10. Ordin nr. 2634/2015 privind documentele financiar – contabile, cu modificarile si
completarile ulterioare;

11. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare –
Titlul IX ,, Impozite si taxe locale „

12. Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala , cu modificarile si
completarile ulterioare- Titlul VII, colectarea creantelor fiscale,’

BARBULETU Sat Gura Barbuletului nr. 104
Cod postal: 137020
Phone 004 0245 240933
Fax 004 0245 240721

Lasă un răspuns